Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Δυναμώστε τα μέσα "αυτιά"!


Συγκινήθηκα!!!!!

stoxos.gr
Οι Σουηδοί "μεταλλάδες Sabaton εξυμνούν τους αγώνες των Ελλήνων για την ελευθερία τους κατά τη διάρκεια των αιώνων με το τραγούδι Coat of Arms!Αναφέρονται συγκεκριμένα στην 28η Οκτωβρίου και στον αγώνα του Έθνους ΜΑΣ που κρατάει από τον Λεωνίδα! Χαρακτηριστικό ότι μας αναφέρουν ως ΕΛΛΑΣ!!!


That dawn, envoy arrives
Morning of October 28th
No day, proven by deed
Descendence of Sparta,
Athens and Crete!
Look north, ready to fight
Enemies charge from the hills
To arms, facing? defeat
There's no surrender,
there's no retreat
Time after time,
force their enemies back to the line
Call to Arms banners fly in the wind,
For the glory of Hellas
Coat of Arms reading freedom or death,
Blood of king Leonidas
Air raid, pounding the land
Bombers are flying both day and night
Endure, six days of rain
Dropped by invaders,
bomb raid in vain
Strike hard, the tables have turned,
Drive them back over the hills
At arms, just like before,
Soldiers, civilians, Hellas at war
By their own hand,
force their enemy out of their land
Call to Arms banners fly in the wind,
For the glory of Hellas
Coat of Arms reading freedom or death,
Blood of king Leonidas
Just like their ancestors ages ago
Fought in the place of the greeks
Cause we will remember what the place were called
Freedom or death in the plains
Just like their ancestors ages ago
Fought in the face of defeat
Those three hundred men left a pride to uphold
Freedom or death in effect
Then, now again
Blood of heroes saving their land
Call to Arms banners fly in the wind,
For the glory of Hellas
Coat of Arms reading freedom or death,
Blood of king Leonidas......
*
Google μετάφραση:
Αυτό αυγή, απεσταλμένος φτάνει
Πρωί της 28ης Οκτωβρίου
Δεν μέρα, αποδεικνύεται από την πράξη
Descendence της Σπάρτης,
Αθήνα και την Κρήτη!
Κοιτάξτε βόρεια, έτοιμοι να πολεμήσουν
Εχθροί χρεώνουν από τους λόφους
Για τα όπλα, που αντιμετωπίζει; ήττα
Δεν υπάρχει παράδοση,
δεν υπάρχει υποχώρηση
Από καιρού εις καιρό,
αναγκάσει τους εχθρούς τους πίσω στη γραμμή
Call to Arms πανό πετούν στον άνεμο,
Για τη δόξα της Ελλάδας
Εθνόσημο ανάγνωση ελευθερία ή θάνατο,
Αίμα του βασιλιά Λεωνίδα
Αεροπορική επιδρομή, χτυπάει τη γη
Τα βομβαρδιστικά αεροπλάνα πετούν τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα
Υπομείνετε, έξι ημέρες της βροχής
Αποσύρεται από τους εισβολείς,
βομβιστική επιδρομή μάταια
Απεργία σκληρά, οι πίνακες έχουν γυρίσει,
Οδηγήστε τα πίσω πάνω από τους λόφους
Στα όπλα, ακριβώς όπως πριν,
Στρατιώτες, πολίτες, Ελλάς σε πόλεμο
Με τη δική τους πλευρά,
εχθρική δύναμη τους από τη γη τους
Call to Arms πανό πετούν στον άνεμο,
Για τη δόξα της Ελλάδας
Εθνόσημο ανάγνωση ελευθερία ή θάνατο,
Αίμα του βασιλιά Λεωνίδα
Ακριβώς όπως οι πρόγονοί τους αιώνες πριν
Πολέμησε στη θέση των Ελλήνων
Αιτία εμείς θα θυμόμαστε ποια είναι η θέση κλήθηκαν
Ελευθερία ή θάνατος στις πεδιάδες
Ακριβώς όπως οι πρόγονοί τους αιώνες πριν
Πολέμησε στο πρόσωπο της ήττας
Αυτές οι τριακόσιοι άνδρες άφησε μια υπερηφάνεια για την προάσπιση
Ελευθερία ή θάνατος σε ισχύ
Τότε, τώρα και πάλι
Το αίμα των ηρώων εξοικονόμησης γη τους
Call to Arms πανό πετούν στον άνεμο,
Για τη δόξα της Ελλάδας
Εθνόσημο ανάγνωση ελευθερία ή θάνατο,
Αίμα του βασιλιά Λεωνίδα ......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το "κάτι" που μένει...